ასოციაციის ამოცანების და მიზნების განხორციელების პროცესში და საქმიანობის ხელშეწყობისათვის ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებულია ცალკეული დარგობრივი კომიტეტების შექმნა: