ასოციაციის ამოცანებისა და მიზნების განხორციელების პროცესში და საქმიანობის ხელშეწყობისათვის, ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებულია ცალკეული დარგობრივი კომიტეტების შექმნა: