პერსონალის მართვის აუდიტი

პერსონალის აუდიტი განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მენეჯმენტის აუდიტის სისტემაში. პერსონალის აუდიტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების ეფექტურობის განსაზღვრის მეთოდი და პერსონალის მართვის სისტემის ეფექტურობის მონიტორინგი. ამ უკანასკნელი მიზნით, მიზანშეწონილია კომპანიებმა რეგულარულად განახორციელონ პერსონალის აუდიტი.

პერსონალის აუდიტი არის პერსონალის მართვის სისტემის ექსპერტიზა, რაც მოიცავს: ინფორმაციის შეგროვებას, ანალიზსა და ესპექტიზას, შრომის პოტენციალის გამოყენების ორგანიზების და სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების ეფექტურობის სისტემის შეფასების მიზნით.

მისი არსი მდგომარეობს ორგანიზაციაში წარმოქმნილი პრობლემების გამომწვევი მიზეზების დიაგნოსტირებაში, მათი მნიშვნელობისა და მათი გადაჭრის შესაძლებლობების შეფასებაში, ორგანიზაციის მენეჯმენტისთვის კონკრეტული რეკომენდაციების ჩამოყალიბებაში. რაც მთავარია, ის ავლენს პრობლემებს და უზრუნველყოფს სხვადასხვა კანონების დაცვას. ეს განმარტავს ბოლო წლებში ბევრ ქვეყანაში პერსონალის აუდიტისადმი ინტერესის ზრდას.

პერსონალის აუდიტის ობიექტებია: პერსონალი, მისი მუშაობის, მართვის და საქმიანობის ორგანიზაციის პრინციპები, ე.ი. მუშაობის შედეგები.

ასოციაცია გთავაზობთ

აუდიტი მიმდინარეობს სოციალური და შრომის მაჩვენებლების სისტემის ანალიზის სახით, ფასდება ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის საქმიანობას და შეიძლება მოიცავდეს ცალკეულ განყოფილებებს ან მთლიანად კომპანიას.

უკუკავშირის საშუალებით, აუდიტის მენეჯერები და სხვა პროფესიონალები იღებენ წარმოდგენას ადამიანური რესურსების ფუნქციონირების შესახებ და ავლენენ რამდენად კარგად არის ორგანიზებული კომპანიაში პერსონალის მართვა, რამდენად კარგად ასრულებენ დაქვემდებარებულები თავიანთ პასუხისმგებლობებს.

სარგებელი

პერსონალის მართვის აუდიტს შეუძლია ახალი შესაძლებლობები გაუხსნას პერსონალის მენეჯმენტის სამსახურს, რაც ეხმარება ორგანიზაციას პერსონალის უკეთ მართვაში.

სარგებელი

აუდიტი ინფორმაციას აყალიბებს პერსონალის მართვის სისტემას, ეხმარება პერსონალის როლის გარკვევაში, რაც იწვევს მეტ სტაბილურობას კომპანიის საქმიანობაში.

სარგებელი

ორგანიზაციები მუდმივად უნდა ზრუნავდნენ საკუთარი პოზიტიური იმიჯის შექმნაზე თანამშრომლებს შორისაც, რაც ასევე პერსონალის აუდიტის ერთ-ერთი მიზანია.

სარგებელი

პერსონალის მენეჯმენტი შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ეფექტური ურთიერთქმედება ადამიანსა და ორგანიზაციას შორის.

რას გვაძლევს პერსონალის აუდიტი

რას გვაძლევს პერსონალის აუდიტი:

ასტიმულირებს ორგანიზაციის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობისა და პროფესიონალიზმის ზრდას; გვიჩვენებს HR დეპარტამენტის წვლილს ორგანიზაციის საბოლოო მიზნების მიღწევაში; აძლიერებს ორგანიზაციის პროფესიონალურ იმიჯს; განმარტავს UP სამსახურის უფლებებსა და მოვალეობებს; უზრუნველყოფს სტრატეგიის, საკადრო პოლიტიკისა და მისი განხორციელების თანმიმდევრულობას. წყვეტს საკადრო პრობლემებს. უზრუნველყოფს შრომის კანონმდებლობის მუდმივ დაცვას. უზრუნველყოფს ხარჯების ოპტიმიზაციას პერსონალის საქმიანობის განსახორციელებლად და პერსონალის მართვის სამსახურის შენარჩუნებისთვის. ასტიმულირებს პროგრესულ სიახლეებს პერსონალის მენეჯმენტის სფეროში. ხელს უწყობს ორგანიზაციის მუშაობისა და ხარისხის ხარისხის მართვას.

ადამიანების ეფექტური მართვის მეთოდები მოიცავს:

სამუშაოს ანალიზი (თითოეული თანამშრომლის მუშაობის ხასიათის განსაზღვრა); პერსონალის მოთხოვნების დაგეგმვა და კანდიდატების დაქირავება სამუშაოდ; კანდიდატების შერჩევა; ახალი თანამშრომლების ორიენტაცია და სწავლება; ანაზღაურების და ანაზღაურების მართვა; მოტივაციისა და სარგებლის უზრუნველყოფა; შესრულების შეფასება; კომუნიკაცია; განათლება და განვითარება; თანამშრომელთა შორის პასუხისმგებლობის გრძნობის შექმნა; თანამშრომელთა ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება; საჩივრებისა და შრომითი ურთიერთობების განხილვა. პერსონალის შიდა მენეჯმენტი არის პერსონალის (ინდივიდებისა და ჯგუფების) ინტერესებზე, ქცევასა და საქმიანობაზე ზემოქმედების ფორმებისა და მეთოდების ერთობლიობა, მათი გამოყენების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.

სარგებელი მენეჯერებისათვის

მენეჯერი, რომელიც ამყარებს ურთიერთქმედებას დაქვემდებარებულთან , უნდა იცოდეს და მუდმივად გააკონტროლოს დაქვემდებარებულის პიროვნული მახასიათებლები, რომლებიც განსაზღვრავს ადამიანის ქცევას ორგანიზაციაში, რაც გავლენას ახდენს პირის ჩართულობაზე ორგანიზაციის საქმიანობაში, ასევე მენეჯერს უნდა შეეძლოს გამოიყენოს ადამიანების ეფექტური მართვის მეთოდები.

რა პლიუსებია ბრენდისათვის?

მკაცრი კონკურენციის პირობებში საქონლის ახალი ბაზრების ათვისების და მყიდველებს შორის პოპულარობის მოპოვების აუცილებლობის გამო, ორგანიზაციები სულ უფრო მეტად იწყებენ ზრუნვას მათი პოზიტიური იმიჯის შექმნაზე. იგი მოიცავს, სხვა საკითხებთან ერთად, ორგანიზაციის დამოკიდებულებას თანამშრომლების მიმართ, ერთის მხრივ მათ დადებით დამოკიდებულებას კომპანიის მიმართ და მეორეს მხრივ საკუთარი ფუნქციების პროფესიონალურად შესრულებას.