ფინანსური საკითხების კომიტეტი

ფინანსური საკითხების კომიტეტი წარმართავს ასოციაციის საქმიანობის ფინანსურ ნაწილს, მის ფუნქციებში შედის: ასოციაციის ფინანსების მართვა და განკარგვა, ფინანსური გეგმის შედგენა, ბიუჯეტის დაპროექტება და მართვა, ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების განხორციელება, სხვა ფინანსური საკითხების მოგვარება.

ფინანსური საკითხების კომიტეტი აკონტროლებს ასოციაციის ფინანსებს, ასევე ზედამხედველობას უწევს ფინანსების სწორად ხარჯვას.

ფინანსური საკითხების კომიტეტის თამჯდომარე – ქალბატონი ნატო ჩიტაური.