ვინ არის სერტიფიცირებული მენეჯერი

მენეჯერთა ასოციაციის სერთიფიცირებული მენეჯერის სერტიფიკატი ენიჭება ფიზიკურ პირებს, ვისაც გააჩნია პრაქტიკა მენეჯმენტის სფეროში.

ხარისხი და გარანტია

მენეჯერთა ასოციაციის სერტიფიკატი ადასტურებს მისი მლობელის მაღალ პროფესიონალურ ხარისხს, გამოცდილებას, ცოდნას და საჭირო უნარებს, რათა იყოს მაღალი კლასის ტოპ-მენეჯერი.

როგორ მოვიპოვოთ სერტიფიკატი

სერტიფიცირებული მენეჯერის სერტიფიკატის მოპოვება ხდება მენეჯერთა აკადემიაში სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შედეგად.

რას ნიშნავს მენეჯმენტის ხარისხის სერტიფიკატი

მენეჯერთა ასოციაციის მენეჯმენტის ხარისხის სერტიფიკატი ენიჭება კომპანიებს და ორგანიზაციებს.

ხარისხი და გარანტია

მენეჯერთა ასოციაციის მენეჯმენტის ხარისხის სერტიფიკატი ადასტურებს ორგანიზაციის მენეჯმენტის მაღალ ხარისხს. ის, რომ ორგანიზაციაში მენეჯმენტი და მმართველობითი პროცესები  მაღალეფექტურია და შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.

როგორ მოვიპოვოთ სერტიფიკატი

კომპანიას თუ ორგანიზაცია სერტიფიკატს მოიპოვებს ასოციაციის მიერ ჩატარებული შესაბამისი მენეჯმენტის აუდიტის დასკვნის საფუძველზე.

ვინ არის სერტიფიცირებული მენეჯმენტის აუდიტორი

მენეჯმენტის სერტიფიცირებული აუდიტორი გახლავთ პირი ვისაც აქვს მენეჯერთა ასოციაციის მიერ გაცემული სერტიფიკატი და გასცემს დასკვნებს მენეჯმენტის ხარისხის შესახებ.

ხარისხი და გარანტია

მენეჯერთა ასოციაციის მენეჯმენტის სერტიფიცირებული აუდიტორის სერტიფიკატი ადასტურებს მისი მფლობელის პროფესიონალურ ხარისხს, გამოცდილებას, ცოდნას და საჭირო უნარებს, რათა ჩაატაროს ორგანიზაციის მენეჯმენტის აუდიტი და გასცეს შესაბამისი დასკვნა.

როგორ მოვიპოვოთ სერტიფიკატი

სერტიფიცირებული მენეჯერის სერტიფიკატის მოპოვება ხდება მენეჯერთა აკადემიაში სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შედეგად.