საწევრო კომიტეტი

ასოციაციაში წევრობის კანდიდატების გაწევრიანება, წევრობის კანდიდატების  წარმოდგენილი დოკუმენტების დროული და ობიექტური განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება. საწევრო კომიტეტს ხმათა უმრავლესობით შეუძლია მიიღოს წევრად ან უარი უთხრას წევრობის კანდიდატს. ასევე საწევრო და გაწევრიანების მოსაკრებლების აღრიცხვის საქმიანობის წარმართვა. ასოციაციის წევრებზე მათი გარიცხვის და/ან წევრობის შეჩერების შესახებ საკითხის დროული და ობიექტური განხილვა და მიღებული გადაწყვეტილების წარდგენა მენეჯერთა ასოციაციის ბორდის სხდომებზე დასამტკიცებლად წარდგენა.

კომიტეტის ამოცანები: მენეჯერთა ასოციაციის დებულების მიღება და გამგეობის სხდომებზე დასამტკიცებლად წარდგენა. მენეჯერთა ასოციაციის წევრობის კანდდიდატების განცხადებების განხილვა,მათ მიერ წარმოდგენილი განცხადებების განხილვა, მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ასოციაციის წესდებასთან . ასოციაციის ბუღალტერიასთან ერთად საწევრო და გაწევრიანების მოსაკრებლების დროულად შეგროვება და აღრიცხვა. განათლების კომიტეტთან ერთად აღიცხავს მენეჯერთა ასოციაციის სერტიფიცირებამდელ და მის შემდგომ საკვალიფიკაციო მომზადებას.