სარევიზიო კომისია

მენეჯერთა ასოციაციის საქმიანობის შესახებ სარევიზიო კომისიის მიერ შემოწმების ობიექტს წარმოადგენს ასოციაციის გამგეობისა და კომიტეტების საქმიანობის შესახებ საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმინობა,მათ შორის საერთო კრებისა და გამგეობის გადაწყვეტილებების ასოციაციის წესდებასთან შესაბამისობა, გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით კომიტეტების მუშაობა მათი შესრულების გეგმასთან შესაბამისობა, შემოსავლებისა და ხარჯების სამართლიანობა და მათი შესაბამისობის ხარისხი დაგეგმილ ბიუჯეტთან.