საზოგადოებასთან ურთიერთობების კომიტეტი

მენეჯერთა ასოციაციის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოებაში მისი პოპულარობის ხარისხის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა და ორგანიზება;

მენეჯერთა ასოციაციის მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის ზრდა.

მენეჯერებთან და უცხოელ მენეჯერთა ასოციაციებთან, ისევე როგორც საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიების პროექტების შემუშავება;

კომიტეტის თამჯდომარე – თეონა თაბაგარი